شورای نگهبان در خوابگاه

جمعه 11 آوریل 2008

تصویر فوق مربوط است به خوابگاه دانشجویی‌مان. در آنروز، ریاست دانشکده و عضو شورای نگهبان را به اتاق‌مان آوردیم و با ایشان چایی خوردیم و گپی زدیم و تعاریف کردیم. تازه از لبنان آمده بود و از خاطرات سفر، گذشته و آینده‌ی جامعه و دولت نهم گفتیم و شنیدیم. دکتر محسن اسماعیلی از آدم‌های خوش‌فکر و خوش برخوردی‌ست که به راحتی نمی‌شود بدی از او گفت. خاطره‌ای شد برای‌مان!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*