تکنیک مصاحبه

دوشنبه 21 آوریل 2008

امروز برای مصاحبه با یکی از اساتید خدمت‌شان رسیدم و گفتم که برای روزنامه یک مطلب حقوقی درباره‌ی تفکیک قوا و حدود صلاحیت دولت در وضع آئین‌نامه می‌خواهیم تهیه کنیم.

مِن‌مِن کنان خواست که عذرخواهی کند، چند تا هندوانه‌ی خیلی گنده گذاشتم زیر بغلش که شما استاد مائید و ما هرچه داریم از شماست و ….

نتونست از مصاحبه فرار کند. گفت موضوعش چندپهلوست و ممکن است که برخی اعتراض کنند که جایگاه رهبری ….

نذاشتم ادامه دهد. نظریه‌ی بن‌ژامن کنستان را برایش گفتم و موضوع قوه‌ی تعدیل‌کننده (Pouvoir d’équilibre) را پیش کشیدم. تأمل کرد و …

مصاحبه انجام شد. هیچ اطلاعات تازه‌ای نداشت. متن را پیاده کردم. چند اصطلاح هم در این میان وضع کردم؛ تفکیک سه‌گانه‌ی قوا را «تثلیث قوا» نامیدم. توی خوابگاه هم کلی به این کلمه خندیدیم. مطمئن شدم که هیچ سابقه‌ای از این کلمه در لسان حقوقدانان نبوده و نیست.

مطلب را برای ویرایش نهایی به استاد دادم. پس از یک ساعت که مطلب را گرفتم، مشاهده کردم که تمام مواردی را که منظورش تفکیک سه‌گانه‌ی قوا بود، به «تثلیث قوا» تبدیل کرده بود!!!!


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*